O festiwalu

 

Łódź, miasto utożsamiane z dynamicznym rozwojem przemysłu, pierwszej uczelni wyższej doczekało się w dwudziestoleciu międzywojennym. W 1922 roku rozpoczął działalność Oddział Łódzki Wolnej Wszechnicy Polskiej, który był pierwszą w mieście uczelnią posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia magistra.

Prawdziwy jednak rozwój w Łodzi ośrodka akademickiego nastąpił po zakończeniu II wojny światowej i był związany z powołaniem do życia w dniu 24 maja 1945 roku dwóch, do dziś największych uczelni w mieście: Uniwersytetu ŁódzkiegoPolitechniki Łódzkiej, oraz utworzenie kilkunastu szkół wyższych.

ul. PiotrkowskaNa przełomie XX i XXI wieku Łódź stała się znaczącym ośrodkiem naukowym i akademickim. Miarą tej pozycji jest zarówno liczba działających tu szkół wyższych i instytutów badawczych, jak również potencjał intelektualny i dorobek naukowy pracującej tu kadry naukowo - badawczej.

<<  Łódź, fragment ul. Piotrkowskiej

W roku akademickim 2000/2001, na terenie Łodzi, miało swoje siedziby 7 uczelnie państwowych (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Akademia Medyczna, Wojskowa Akademia Medyczna, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, 9 uczelni niepaństwowych oraz 4 szkoły wyższe prowadzone przez kościół rzymskokatolicki wśród których jest najstarsza w Łodzi szkoła typu wyższego - Wyższe Seminarium Duchowne, które powstało w 1921 roku.

Placówki naukowo - badawcze reprezentowane są w Łodzi przez 5 jednostek Polskiej Akademii Nauk, wśród których największymi są: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych oraz Centrum Mikrobiologii i Wirusologii, a także instytuty naukowe: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Instytut Medycyny Pracy i kilka innych placówek naukowo-badawczych.

Potencjał naukowy łódzkiego ośrodka akademickiego określa m.in. około 5,5 tysiąca zatrudnionych tu nauczycieli akademickich, wśród których jest blisko 1000 profesorów i doktorów habilitowanych. W łódzkich szkołach wyższych kształci się obecnie na wszystkich kierunkach i typach studiów blisko 80 tysięcy młodzieży akademickiej.

Specyfiką łódzkiego ośrodka akademickiego jest obok silnie rozwiniętych kierunków uniwersyteckich i politechnicznych bardzo mocno reprezentowany nurt badań i studiów medycznych oraz wszechstronnie rozwinięte studia w zakresie sztuki.

Łódzkie środowisko akademicki, już kolejny raz prezentuje publicznie w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki swój potencjał naukowy, dorobek badawczy oraz osiągnięcia dydaktyczne.

Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja osiągnięć nauki i sztuki w Łodzi i nowopowstałym województwie. Dorobek naukowy i artystyczny łódzkich uczelni chcemy przedstawić całemu społeczeństwu w różnych formach: od wykładów przeznaczonych dla młodzieży, przez koncerty, spektakle teatralne, wystawy, na konferencjach naukowych skończywszy. Potencjał intelektualny Łodzi jest ogromy, a Festiwal będzie wspaniałą okazją do prezentacji dotychczasowych osiągnięć łódzkiej nauki i sztuki.


 
 © Anna Jagodzińska i Henryk Janisz